Witold

 • Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (obecnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej) na kierunku Zarządzanie.
 • Ekspert w zakresie zarządzania projektami, programowania i wdrażania programów wsparcia przedsiębiorczości, innowacyjności i internacjonalizacji przedsiębiorstw, finansowanych z funduszy UE: program Phare (SME-SIP/PSD), fundusze przedakcesyjne (Phare 2000), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (SPO-WKP, POIG, POIR), Europejski Fundusz Społeczny (POKL), instytucji międzynarodowych (Fundusz Wyszehradzki) i budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Spraw Zagranicznych).
 • Trener i wykładowca w zakresie zarządzania projektami, aplikowania o środki pochodzące z funduszy międzynarodowych i budżetu państwa oraz instrumentów wspieraniaprzedsiębiorczości. Przeszkolił pond 3000 osób – pracowników lokalnych organizacji wspierania biznesu, administracji samorządowej (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Urzędy Gmin), Krajowej Izby Gospodarczej oraz izb członkowskich, Związku Rzemiosła Polskiego oraz izb i cechów członkowskich, urzędów pracy, zrzeszeń i związków przedsiębiorców i pracodawców, przedsiębiorców.
 • Wykładowca w projektach międzynarodowych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, w tym: program szkoleniowo-doradczy dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Chorwacji oraz Struktur Operacyjnych Programu IPA HRD w Chorwacji na temat funduszy strukturalnych (ekspert kluczowy, wykładowca), szkolenia w ramach projektów „Ekonomia turystyki – marketing i zarządzanie projektami w turystyce” oraz „Podróż do Etnobajki” na Suwalszczyźnie i Obwodzie Grodzieńskim (ekspert zewnętrzny i wykładowca, Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały w Grodnie/Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna), JOB Opportunities Through Business Support Act (ekspert zewnętrzny ds. organizacji wspierania biznesu, UNDP Bulgaria), „Inkubacja biznesu, regionalny rozwój ekonomiczny i promocja MSP” (ekspert zewnętrzny, Soros Foundation „East-East Programme”), „Entrepreneurial Training for SMEs Growth. Lessons from Central and Eastern Europe(Durham University, CEE Group, Small Business Center).
 • Ekspert w projektach doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, m.in.: standaryzacja oraz rozwój Krajowego Systemu Usług dla MSP (ekspert kluczowy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości), standaryzacja Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo-Informacyjnych (ekspert kluczowy, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), standaryzacja Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa (ekspert kluczowy, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego), rozwój instytucjonalnego systemu wsparcia w Polsce (ekspert kluczowy/koordynator współpracy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z Urzędami Marszałkowskimi).
 • Długoterminowy Doradca Twinningowy (Resident Twinning Advisor) w Ministerstwie Gospodarki i Energii Republiki Bułgarii, ekspert wiodący w zakresie budowy struktury instytucjonalnej dla wdrożenia programu operacyjnego Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 2007-2013 (Federal Ministry of Economics and Technology, Germany/Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości).
 • Koordynator i ekspert wiodący w działaniach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wspierających rozwój przedsiębiorczości na Ukrainie (Państwowa Administracja Obwodowa w 9 obwodach Ukrainy), w Republice Białorusi (Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Republiki Białorusi, Białoruski Fundusz Finansowego Wsparcia Przedsiębiorców), w Republice Kirgiskiej (Izba Handlowo-Przemysłowa w Republice Kirgiskiej), finansowanych ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 • Wieloletni, certyfikowany (EFRR, EFS) członek zespołów oceniających wnioski o dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych zarządzanych przez instytucje polskie (program Phare, fundusze strukturalne – EFRR, EFS, inicjatywa EQUAL) oraz Komisję Europejską (Leonardo da Vinci, Access, Access-Networking, Phare Small Projects).
 • Autor szeregu publikacji i artykułów prasowych poświęconych rozwojowi gospodarczemu, w tym: Wydawnictwa Bertelsmann – „Usługi dla MSP w sektorze budowlanym”, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt am Main – „The Challenges of Regional Policies. The National Small and Medium Enterprise Services System”, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw – „Kwatera agroturystyczna. Praktyczny poradnik” (dwa wydania w Polsce, wydanie bułgarskie), EKOPROFIT – „Turystyka na obszarach wiejskich – szanse zrównoważonego rozwoju sektora turystycznego w Polsce”, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Biuletyny Euro Info – „Marka regionalna. Walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości”, „Most do Doliny Krzemowej”, „Realizacja projektów. O czym warto pamiętać aby uniknąć problemów”.
 • Opracowanie merytoryczne, redakcja części polskiej europejskiego raportu CC BEST 2001, poświęconego najlepszym praktykom wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Europie (Komisja Europejska DG Enterprise, DG Enlargement).
 • Ekspert w zespole ds. opracowania strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2010-2013.
 • Koordynator/ekspert kluczowy (koncepcja merytoryczna, programowanie, wdrożenie, w tym schematy grantowe, rozliczenie, monitoring i ewaluacja) wieloletnich projektów systemowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, finansowanych z funduszy UE o łącznej wartości 69,6 mln euro, w tym: „Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP” (EFRR) o wartości 16 mln euro oraz usługi PKD (EFRR) o wartości 15,6 mln euro, „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji wsparcia biznesu” (EFRR) o wartości 19,5 mln euro, „Inicjatywy promujące i wspierające rozwój przedsiębiorczości. Fundusz Grantów na Inicjatywy” o wartości 7,5 mln euro, „Polski Most Krzemowy” (EFRR) o wartości 1 mln euro, koncepcja „Polskie Mosty Technologiczne” (EFRR) – koncepcja merytoryczna i fiszka projektowa o wartości 10 mln euro.